Door het maken van een reservering/boeking van een sessie en/of aankopen doet, aanvaardt u de Algemene Voorwaarden van Piuravida.

Deze algemene voorwaarden voorkomt verkeerde verwachtingen en geeft beide partijen duidelijkheid en zekerheid.

 

 

Artikel 1 – Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Piuravida op elk tot stand gekomen overeenkomst tussen opdrachtnemer en consument. Piuravida heeft het recht ze te wijzigen en brengt de klant (indien van toepassing) op de hoogte van wijzigingen in de voorwaarden.

 

Artikel 2 – Bescherming persoonsgegevens

Vanaf 25 mei 2018 is de nieuwe Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van de Europese Unie van kracht. Piuravida vindt privacy zeer belangrijk en gaat dan ook zorgvuldig en vertrouwelijk met de gegevens van consument om. De gegevens worden alleen gebruikt voor professionele doeleinden. Wij zullen de gegevens alleen met toestemming gebruiken en zullen dit nooit aan derden doorgeven of verkopen. Wij gebruiken de door de consument verstrekte gegevens enkel om een boeking/reservering spoedig te behandelen. De eventuele door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

 

Artikel 3 – Intellectueel eigendom en auteursrecht

Alle ontwerpen, afbeeldingen, foto’s, teksten etc. gemaakt door of in opdracht van Piuravida getoond op onze website of Facebook etc. zijn eigendom van Piuravida. Dit valt onder intellectueel eigendom en auteursrecht. Niets van dit alles mag worden gekopieerd en/of nagemaakt, tenzij wij hier schriftelijk toestemming voor geven. Je kunt de toestemming aantonen middels een schriftelijke verklaring welke je in dat geval door Piuravida wordt aangeboden. Wanneer Piuravida toestemming verstrekt dient te alle tijde de bron vermeld te worden. Piuravida mag zelf alle informatie en beelden te alle tijde inzetten voor doeleinden met betrekking tot het bedrijf en marketingdoeleinden.
Foto’s en video’s maken tijdens de sessie is mogelijk, echter vragen we wel begrip op de privacy van onze medewerkers en andere bezoekers en deze niet op de video’s en foto’s vast te leggen.

 

Artikel 4 – Het aanbod

Piuravida biedt hydrotherapie en (baby)massages aan in de vorm van sessie's en cursussen. Daarnaast is het mogelijk om bij Piuravida diverse producten aan te schaffen en bij sommige vestigingen gebruik te maken van een wellness ruimte. 

 

Artikel 5 – Prijzen

Het aanbod van alle producten en diensten van Piuravida's genoemde prijzen zijn inclusief BTW tenzij anders vermeld.
Piuravida behoudt zich het recht om ten alle tijden de prijzen aan te passen.

 

Artikel 6 – Garantie

Piuravida staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen zoals omschreven op de website www.piuravida.nl. Deze garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover Piuravida kan doen gelden.

 

Artikel 7 – Weigering en overmacht

Piuravida behoudt zich het recht te alle tijde een sessie te kunnen weigeren zonder opgaaf van reden. In geval van overmacht is Piuravida niet gehouden de verplichtingen naar de consument na te komen. Respectievelijk wordt de verplichting opgeschort voor de duur van de overmacht. Onder overmacht wordt verstaan brand, (energie)storingen, niet of niet tijdige levering van toeleveranciers en weersomstandigheden. Bij ziekte wordt gezocht naar een passende oplossing.

 

Artikel 8 – Sessie

Consument is zelf verantwoordelijk voor het doorgeven van belangrijke informatie m.b.t. de gezondheid van de baby (en zichzelf als het om een volwassensessie gaat).. Tevens draagt de consument de volledige verantwoordelijkheid voor de gekozen sessie en de baby dient te alle tijden vergezeld en in de gaten gehouden te worden door de consument.
Piuravida kan op geen enkele wijzen aansprakelijk gesteld worden voor boven vermelde punten, ongevallen en op enig letsel of schade aan personen (direct als indirect) die wordt veroorzaakt door toedoen van haar activiteiten, tenzij deze wordt verklaart door aantoonbare schuld of nalatigheid. Deelname aan alle activiteiten van Piuravida zijn geheel voor eigen risico.
Mocht er sprake zijn van medische klachten of medicijn gebruik of de persoon/baby is onder behandeling bij een medisch specialist, geef dit dan door vóórdat de sessie begint. Tevens dient het bezoek aan Piuravida alvorens overlegd te worden bij de medisch specialist, voordat de boeking gemaakt wordt.
Piuravida kan niet aansprakelijk gesteld worden voor allergische reacties op de producten of voor enig lichamelijk letsel of voor schade of vermissing van eigendommen tijdens een sessie.
Piuravida verleent geen medische (baby)massages. De Spa is toegankelijk voor baby’s van 14 dagen (zodra het navelstompje geheeld is) tot en met 18 maanden, met maximaal 2 volwassenen (vanaf 16 jaar). De wellness ruimtes zijn toegankelijk vanaf 18 jaar. 

 

Artikel 9 – Cadeaubon

Alleen cadeaubonnen die aangekocht en geregistreerd zijn bij Piuravida kunnen gebruikt worden als betaalmiddel op de sessies en/of producten van Piuravida.
Cadeaubonnen zijn twee jaar geldig na uitgiftedatum, welke op de bon vermeld staat.
Mocht het tegoed niet in één keer besteed worden, blijft het resterende bedrag op de bon staan, die je de volgende sessie alsnog kunt besteden.

We geven geen geld retour.
Cadeaubonnen zijn niet inwisselbaar tegen contanten.
Cadeaubonnen zijn op te halen op afgesproken tijden in de Spa. Op sturen van cadeaubonnen is tegen verzendkosten mogelijk. De ontvanger van de cadeaubon is zelf verantwoordelijk voor het tijdig innen van de bon vóór de geldigheidsdatum. Het namaken van cadeaubonnen is verboden. Wanneer hier naar oordeel van Piuravida sprake van is, zal aangifte worden gedaan.

 

Artikel 10 – Verzenden

Piuravida maakt voor verzendingen gebruik van de service van PostNL. Hiervoor hanteert Piuravida tevens de voorwaarden en tarieven van PostNL. Deze zijn terug te vinden op http://www.postnl.nl/versturen/pakket-versturen/tarieven/. Voordat Piuravida een bestelling verzend, wordt het product nauwkeurig gecontroleerd. Uiteraard wordt het product zorgvuldig verpakt zodat het in de juiste conditie geleverd wordt.
Bij beschadiging tijdens het transport, dient de consument dit binnen 2 dagen na afleveringsdatum per email (info@piuravida.nl) te melden.

 

Artikel 11 – Afhalen

Het is mogelijk om het product bij Piuravida vestiging op te halen op een nader overeen te komen tijdstip.

 

Artikel 12 – Boekingsysteem

Piuravida hanteert een online boekingsysteem, waarbij de consument de sessie kan reserveren. Tevens is het ook mogelijk om telefonisch een afspraak te maken. Consument zal een juiste opgaaf van gegevens verstrekken, zodat Piuravida de boeking op de juiste manier kan verwerken en voorbereiden. Indien met het boekingsysteem gefraudeerd wordt, zal Piuravida een (strafrechtelijk) onderzoek instellen om de gemaakte schade en kosten te kunnen declareren. 

Consument ontvangt een bevestigingsmail van de reservering op het door hem/haar opgegeven email adres.  

 

Artikel 13 – Betaling

Bij online reserveringen dient de sessie middels iDeal betaald te worden, maar is het ook mogelijk om achteraf in de Spa te betalen.

Uitgezonderd zijn de reserveringen van de wellness ruimte. Deze dienen wel vooraf middels iDeal betaald te worden. 

Betalingen in de Spa kunnen contant of per pin tijdens de sessie voldaan worden.
De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens aan Piuravida te melden. In geval van wanbetaling van de consument heeft Piuravida behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

 

Artikel 14 – Annulering, te laat, no-show

Afspraken kunnen uiterlijk 24 uur van te voren kosteloos worden geannuleerd (hierbij vervalt de betaalplicht). Piuravida geeft geen geld retour, indien er vooraf middels iDeal betaald is, en keren het ook niet uit in vorm van een cadeau-/tegoedbon. Piuravida zal de afspraak naar een andere dag verzetten. Indien binnen 24 uur de afspraak geannuleerd wordt of de consument is niet aanwezig bij de afspraak (zonder afspraak, dus no-show), dan is Piuravida genoodzaakt om alle kosten in rekening te brengen.

Bij meer dan 5 minuten te laat komen van de afspraak in de baby spa, wordt deze tijd in mindering gebracht op de sessie. Dit om de sessie van anderen niet te verstoren.

Indien je verlaat bent om wat voor reden dan ook bij de reservering van de wellness ruimte, wordt deze tijd in mindering gebracht op de geboekte tijd. Alleen als onze agenda het toelaat kunnen we de verloren tijd compenseren. 

 

Artikel 15 - Huisregels

Piuravida heeft huisregels opgesteld bij het gebruik van de wellness ruimte. Door het maken van een reservering/boeking van de wellness ruimte, aanvaardt de consument de huisregels van Piuravida. Deze huisregels voorkomt verkeerde verwachtingen en geeft beide partijen duidelijkheid. Deze huisregels zijn terug te lezen op 

www.piuravida.nl/huisregels

 

Artikel 16 – Klachten

Piuravida doet haar uiterste best om de sessies zo gezellig mogelijk te maken. Mocht zich een klacht voordoen van welke aard dan ook, dan verzoekt Piuravida contact op te nemen middels het contactformulier of per email naar de desbetreffende vestiging.
Eventuele klachten met betrekking tot verrichtte werkzaamheden door Piuravida dienen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 2 dagen na de sessie, schriftelijk ingediend te worden bij Piuravida.
Piuravida vertrouwt erop dat zoveel mogelijk relevante informatie met betrekking tot de klacht gegeven wordt. Uiteraard wordt de klacht uiterst serieus genomen en zo snel mogelijk beantwoord. Tevens staat Piuravida open voor opmerkingen en/of tips, om de werkzaamheden te kunnen verbeteren.

 

Algemene voorwaarden